Tuesday, September 30, 2008

cham msj 7a9ltaw ebarkonlkom bil 3eed !!

hehehehe 3edkom embarak :p

eth7kne leman et9er ay monasba bil kuwait lazim el phone yentris msjat el kil ediz msj !! 7ata ako nas ma adre 3anhom lazim etlagehom dazen msj hehehe

soo min bab el fethol :p cham msj 7a9ltaw oo min minoo ??? :p

ana so far got hmm around 5 .. 1 from cuzin 4 from friends :) oo el baqeya bacher enshala !!

oo hal no3kom edzon msjat etbarkon bil 3eed wela shnoo ??

Monday, September 22, 2008

El Daya ((VS)) El Tandeel !

soo ayho 3ajbkom a7laa .. since both abt old kuwait ?

hmm el 9ara7a ana ma chift el tandeeel bas 3ajbne el daya :)

what abt u ?

Wednesday, September 17, 2008

Ayam Awal

yaaa 7iloo ayaam awaaal << 6ab3an ana ma la7gt 3alaihaa bas achofha bil tv min el daya oo el 7alqat ele gablhaa :) 9ijj wedii a3eeeesh weyahom ayam awaaal ... ma3a eni sure ena mara7 agdar a9bir more than a week bas wedii chethy law yom wa7id ajrib 3eshat ayam gabil ... el byot el qademaa oo el darareee3 oo eshlon ye6b5on akil oo yeg3don 3al arthh .. oo ramilll oo 7aaar ... oo wedi ajrib el '3ooo9 lool bas may9er chan e7shon rasi ayam awal :p hmmm wala ana ele ga3da achofa min el daya shno mashala 3ala 7areem gabilll fehom qowaa oo 9abir mo 6abe3iii wala law eyboon banat frejna kilhom may3adlon wa7da min 7arem gabil !!! ana ma feni hal qowa el 9ara7a ! ya3ni yet7mloooon oo ya9broooon oo kil shay eswooooon !! mashala 3alaihooomm :) laish e7na mo mithlhooom :/

ya 7ilo ayam awal walla :)

9ij im in the mood to go el mubarkeya :) oo 3al 6reej amir villa moda ele ehnak 3omre ma ri7tlaa :/ !!

Sunday, September 14, 2008

dewar el sheraton VS. dewar el surra !

LOOL madre eshfeni 3ala el sura hal yomain bas 3indhom el dewar mal macdonalds !!! shno hatha za7maaa oo madre em3afas ma chena dewar eb man6qa chena dewar eb shari3 mo shari3 da5li ya3nii ... hehe wala el yom min kithr el za7ma ele bil dewar thakrne eb dewar el sheraton !!! a7shom same same :p bas el sheraton akbar :p hehe oo shno emsween feeeh !! 9ayir morba3 mo dewar << hatha el sheraton !!

ana mara swait 7adth eb dewar el surra lool :p oo el 7emdela leman now ma swait 7awadith bil sheraton :D bas kela athyi3 feeh :p

oo bas hathola el dewarat ele a7shom waied zza7maa !!! madre laish :/ oo e5r3ooon el 9ara7a :/

Saturday, September 13, 2008

7an6oor bil surra !!

LOOOOOL gerge3aan oo gerg3aaaan .... ya7lailhoom walla ana el yom ray7a el sura oo za7maaaaaa !!!! shay mo 6abe3ii .. el mohim wela hali etmashaaaa bil shari333 wela 7an6ooooooor oo weyah 3arabanaaa kint abe a9wra bas ma gedart min el za7maaaa :( wanasaaaa :p hehehe ana ele a3rfa e3yal eshwai5 kanaw egrg3oon eb 7an6oor hehe now ba3ad e3yal el sura ya7lalihooom :D

abe agrgi33333333 :( :( enshala bacherrrr :)

eeeh oo bas hal 7an6or wansnee wallaa :P loooool

shno mashare3kom for gerge3aan ???

Monday, September 8, 2008

central bank of kuwait !

el yom re7t el gym at 1:00 PM oo tawnee dashaa abi ya3ni burn el fat gilt aro7 gabil el fe6or .. el mohim tawni ga3da agol 7ag el lady my number chan my phone erinn ... raqim '3areb ... chan arid .. aloo !! ... aloo ma3ach el bank el markze u have moqabla at 3:00 PM ya3ni ba3ad sa3tain !!! :S chan agolha eshloooon ma yamdeeenee ana bil gym !!! chan etgoli come o madre shnoo :/ el mohim la3bt 30 mints :/ radait el bait 3ala ma i took a shower oo badlt ela 2:20 oo 6al3t 2:30 we9lna around 3 :p ga3dt ne6rt 3ind el sekrtair :/ ele ma sekaat ohwa weya el mowathaf el thani gargaa !! oo 6ay7ela 7ash eb 5alg alla :/ oo egolon el 7arem e7shooon :p .. el mohim dshait 3alaihom ele beqabloni wela el jema3a day5eeen :p benamoon oo ana eb qemat nasha6ee lool chan ag3ad agrig fog rashom :p lain a5ir shay galoli mashkora :D oo bas radait el bait ...

after f6or ri7t el jam3eya radait el maqlma oo el jan6a malat el kid ma tabeha !! lol ba3ad yahal hal ayam yetshr6ooon :/ oo 9ij el bag ma etkafe el stuff el mohim ma radoli my money back 3a6oni paper madre eshfaydat el paper !! ba3ad give my money back !!

then chan agool 5al aro7 ashrble shay barid :p kint abe star bas hawnt oo ri7t kaifan 3a9er .. 6albtle eezzee .. el mohim oo ana ga3da ashrab wela shaay yabis ye6l3le min el 3ood :/ lona bonii madre shnoo ... chena bo5or !! :S

oo bas 7ashtne el za7ma el mo3tada ... oo ana 7a6a el marina fm asma3 d'3aishaim .. oo dandsh'haaa ya waledaaaan :p ... el 9ara7a most of ele edgon a'3byaa !! sa3at ako ashya'a really easy !! ele ana an9dim eshlon egolnha '3ala6 !!! :S yemkin min el 5ar3a :p

ma7ib d'3aishim < madre laish !!

now waiting for my fav. show eb ramathan FREEEJ !! :D el 9ara7a kil el 7alqat kidar oo 7izin oo bacheee ethygon el 5ilg :( ela hal 3ayayizzz wala ana ag3ad oo ath7ak 3alaihom :D 3ashaat om 5amas :)

meshthya 7ab shamse ! oo ZALABYA ! NOW ! :S

yala eb yabde freej ill post later :)

Friday, September 5, 2008

its 5:35 PM YO3ANA !!

loool tethakrt salfa athkir ayam el thanwee (long time ago) kan ermthaaaan oo kan ako dawam el mohim kan 3alaina class eslamya oo ana kint mayta min el yooo3 lool chan aroo7 7ag ablat el eslamyaa oo agolha '' ablaaa yo3anaaaa abil akil oo abi asharaab" lool chan etbagig @@ oo et3a9ibbbbb ya3ni shako etgolen chethy hehe athkir radaina el 9af oo zwadnaha ana oo refjti chan etwagfnaa wara !!! ya3ni em3aqbtna LOOOL !!! el 7emdela al7en mako dawam wala shay :) hehehe eee bas nerja3 7ag mawtho3na tra some of yemkin most of el ablat may3rfoon eshlon et3amloon weya el 6alba oo walla 3abalhom el salfa eshra7 el dars oo amshii '3alaa6 !! el tadrees masolyaa wain abla nora 3anhom bas :p eeeeh medarsna yabelha ta3deeeel !! madre leman now e7yoon el 3alam oo egolon el nashed el wa6ne !!! tadroon mara ablaa 6al3tne min el 6abooor just coz ana mo ga3da agol el nashed !!!!! eee ya3ni 9ib7 mali 5ilg a9ri555 !! kint ga3da agol eb 9ot wa6e :p oo ba3dain el wa6nya mo bil nashed el wa6ne !!! walla mala lazma !! oo 9ij al7en el medaris el 5a9a e7yon el 3alam madre shno wela bas 7komaa !! madreeee bas a7is al7en ma7ad gam ewadi e3yala el 7koma !! ana enshala my kids bawadehom 5a9a :) bas ele e7rneee some of el banat loool 6ool 3omrhom madrisa 7koma oo el english malthom etfashill kelha badlyat enzain oo eyoon e7achonikk bil american accent !!! EEE LAAAISHH EL TEFLSIFFF !!! 7ata some el banat ele eb english school some of them yeg3don yetshe76on ena e7na man3rif 3arabi !!! ya3ni 3ad hatha shay el wa7id yeft5ir feeh ana ma 3arif 3arabii !! :S eeeeeeh .. ana yo3anaaaaa madre eshkithr bage 3al fo6ooooor :S ana fo6ori min diet care :( alla yzeed el ne3ma est'3far alla aklhom e5traaaab !! awal ana kint kela ashtrik feh oo kan aklhom not bad nowww ba3ad a5ir mara 5ala9 ! min yom gamaw eswon akil 7ag mostshfa el salam oo el 5edma malthom mo 3ajbtne yoom yayben el akil '3ala6 yoom yaybeen madre shno minkaat oo cham mara el akil ma yenwkil mo 7ilooo oo mara yaybeli akil mo mestwee walla rebyan bas yabisss !! yabela ba3ad 6ebaa5 !! :S laisssshhh el awadim tabdi good ba3dain yanzil mostwaha mo el wa7id el mafrooth el mostawa mala ekon a7san with time laish e7na nabde perfect ba3ain eqil oo eqil el mostwa !!! walla shay ethayig el 5ilgg !!!

ana akthar wakt a7is feh bil yooo3 eb ramathan ohwa gabil el fo6or eb 15 mints !! bas i cant wait any longer :S ya3ni el nas etyo3 7azat el reyog or el '3ada ana laaa gabil el fo6oooorrr :@ ana kil mara aro7 anam hal 7aza 3ashan ma a7is bil yoo3 bas madre eshfeni el yom ma feni nom oo mako shay bil tv a9laan ana a7is wakt el baramij el denya '3alaa6 !! ya3ni ana al7en my tarkeezz ZERO eshlon arkiz 3ala kalam el swaidan wela el 3awthe wela el shai5 jassim emhalhil !! oo el 9ara7a el kalam ele ga3den egolona yabela tarkeeeezzzz so mo waktaa now !! now mal e76oon bo qotada oo bo nabeel wela freeej achofhom awnis 3ala 3omri 3ala ma e'athinn !! 9a7 wela ana '3al6anaa !!

el 9ara7a freej 5osh cartooon oo 9ij mashala 3alaihom 3ajeeeb oo ana ga3da afkirrr law eswon ejnaa6 for medaris o tshirts oo chethy stuff for el kids oo el ekbar ba3ad oo aqlaam 3ala el sha59yaat ele bil cartoon wala fekraa 7elwaaa !!! :D oo also eda5il 3alaihom floosss ... ana chena i saw once eb ma7al eb dubai tshirt 3ala om 5amas wela qalam not sure wala bas athkir i saw something wala ana now wedi ashtre shay 3ala freeej WALLA FIKRAA !

ana cheni waied ga3da aktib oo madre shakle baro7 ag3ad 3al 6awla an6ir el athaan waied a7saaan yallaah .. ef6aran hane'an hehehe :p oo 9eyaman maqbolaan << madre wain sam3a thiss !!

Thursday, September 4, 2008

ZA7MAAA ZA7MAAA !!!!


hehehe awal shay embarak 3alaikom el shahar mo'a5ran :p ana ga3da aktib oo ga3da achof el e3ada malat bo qotada oo nabeeel :p hehehe

anywayss waay mo gadra arkizz looool :p el mohimmmmm shesma el kuwait za7maaaaaaaa za7maaa !!! shesalfaaa !! ya3ni gelna ermthaan !! bas mo chethyy loool !! oo 7awadithhhh !! ya3ni ana 6rej bo 2 mints 9ar 15 !!! :S

oo mo bas chethy el awadim waied me5tbeeeen lol 3ala shnoo !! :/

oo still ma dazolna elgaimat oo hareeessss :@ :@ :@ el yom thalithhh !!! :/

oo shno ba3ad hmmm madre el moslslaat leman now ma endmajt eb shay hmm freej nice el daya 7ilo .. el fe6en 3ajbnee ... ako waied ashya'a maleqa oo ma e3jbtnee such as dandrma !! oo el fawazeer !! waaaaaaaaaai3 oo ba3dain shko 7a6een hatha bo shihre mo mal fawazer his face ma eshaji3 !! wela ele weyah ga3da etraga9 madre shlon :p hehehe ma 3ajboni el 9ara7a :/

el da3ayat <<<ana i like to talk about da3ayat oo this year waied ako da3ayat 7elwaaa :) i like malot zaaain 7elwen oo ako wa7da eb dubai e76onha 7elwa ,,, ako da3aya mat3jbnee malat petro net yemkin ma fahmt el fikra yet !! bas ako waied waied da3ayat 7elwaa :D

baine oo bainkom min el ashya'a el denya ele a7ibha :)

hmmm eeeh tesm3on a'3anii eb ramathan ?!?!?!

oo laish el masyad e9er za7ma eb ramathan oo fathe baje el sena wala shay ethayig el 5ilg :(

shno ba3add .... bas makoo ... yala byebye :)